Skip to content

VOORWAARDEN ACTIE ‘AXE MUSIC PRESENTS SENSES’

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘AXE MUSIC PRESENTS SENSES’, hierna te noemen: ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan de Nassaukade 5, hierna te noemen: ‘Unilever’.

Artikel 1 Algemeen

1. Elk in Nederland woonachtig persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Voor deelname door personen jonger dan 18 jaar is toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist.

2. Deelname aan de Actie is gratis.

3. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op www.axe.com/nl/senses-terms

4. Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze Actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

5. Per familie wonende op hetzelfde adres wordt slechts één prijs toegekend.

6. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere Acties van Unilever, waaronder begrepen kortingsacties.

Artikel 2 Hoe en wanneer kan je meedoen?

1. Deze Actie loopt van 7 oktober 2019 t/m 15 oktober 2019.

2. Deelname aan de Actie kan door je gegevens achter te laten op www.axe.nl/senses.

Artikel 3 Prijzen

De deelnemer aan de Actie maakt kans op twee maal entree voor het AXE evenement “Senses” op donderdag 17 oktober 2019 in de Loft in Amsterdam. In totaal worden er 100 winnaars gekozen.

De waarde van ieder entreeticket is €20,-. De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is €4.000,- (100 x 2 tickets van €20,-).

De prijzen worden ter beschikking gesteld door Unilever.

2. Alleen deelnemers die in de Actieperiode op de juiste wijze en conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.

3. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en bij weigering (of vanwege een andere reden van niet-uitreiking) van een prijs vervalt deze aan Unilever.

4. Als over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting moet worden afgedragen zal Unilever deze belasting voldoen.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

1. De winnaar(s) van de Actie zal (zullen) willekeurig en op onpartijdige wijze worden bepaald op maandag 14 oktober 2019.

2. Met de winnaars van de Actie zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen voor de

uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op een andere wijze worden

bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).

3. Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 3 dagen (uiterlijk dinsdag 16

oktober 2019) na bekendmaking van de winnaar(s) is ontvangen door een winnaar,

verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van

Unilever.

4. Indien u een prijs heeft gewonnen omdat u een winnende code heeft (bijvoorbeeld op

een wikkel of product) moet u deze aan Unilever kunnen tonen. Als dit om welke reden

dan ook niet mogelijk is vervalt uw recht op de prijs direct.

5. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.

2. Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt

met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

- de door haar uitgekeerde prijzen;

- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de

prijzen;

- het onrechtmatig gebruik van de systemen van Unilever door een derde

(bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens

vrijkomen).

Artikel 6 Auteursrechten en medewerking

1. Als potentiële winnaar geeft u Unilever hierbij toestemming om uw naam en/of

beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking)

te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze Actie.

2. De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van

Unilever heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever de software, de

website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm

dan ook.

Artikel 7 Persoonlijke gegevens

1. Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke

gegevens (zoals naam, e-mailadres etc.).

2. Op de Actie en de aan Unilever verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring,

Cookieverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Unilever van toepassing, die te

vinden zijn op respectievelijk http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx,

https://www.unilevercookiepolicy.com/nl_NL/Policy.aspx en

https://www.unilever.nl/legal.html.

3. Op de website van de Actie kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van

nieuwsbrieven en andere acties van Unilever.

Artikel 8 Rechten Unilever

1. Unilever behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te

beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige

wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van

reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden

gehouden.

2. In geval van overmacht behoudt Unilever zich het recht om de Actie, naar eigen

goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te

wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.

Artikel 9 Contact/Klachten

Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of de Actie, zijn wij als volgt te

bereiken:

Per e-mail : joris-van-der.heijden@unilever.nl

Unilever zal uw vraag of klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen over

de afhandeling daarvan. Indien uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en u

meent dat de Actie niet voldoet aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014,

kunt u een schriftelijke klacht indienen bij De Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG

Den Haag, Tel: 070- 302 1300.

Artikel 10 Diversen

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Unilever aangepast worden. Wij adviseren

daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2. Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

3. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of

vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van

kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de

nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de

nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die

hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden

voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.